Billedet indeholder sandsynligvis: indendørs

Ban Thông Tin nhận được hình ảnh và phim video từ cộng đoàn Sjælland gởi về trang nhà Cộng đồng, nhằm chia sẻ thêm thông tin đầy đủ hơn về ngày an táng linh mục Giuse CHU HUY CHÂU.

Hình: Viếng Tang và Tri Ân Linh Mục Giuse Chu Huy Châu

Video: Viếng Tang và Tri Ân Linh Mục Giuse Chu Huy Châu

(Bên dưới mỗi video đều có ghi chú, nội dung. Facebook thì bên phải)
Video: Viếng Tang và Tri Ân Linh Mục Giuse Chu Huy Châu, đoạn cuối
Video: Đoàn Chiên của Cha đến dự Thánh Lễ An Táng
Hình ảnh Thánh lễ & Nghi thức an táng. (P1)
(Quý vị có facebook mới xem được)
Video: Thánh Lễ An Táng Linh Mục Giuse Chu Huy Châu
https://www.facebook.com/uyvienthongtin/videos/1400381483460696/ (do gửi trực tiếp lên mạng nên màn hình hẹp, thích hợp cho điện thoại cầm tay)
Video: Tiễn Linh Mục Giuse Chu Huy Châu đến nơi an nghỉ
Video: Mất Cha rồi lại được Cha và nhận xét của 3 Cha
BAN THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN SJÆLLAND