pastedImage (3)

 

 

Thánh lễ:

Hình: https://photos.app.goo.gl/eRd1ou416CkgvqXM2 
Video: https://youtu.be/omISIKUAxQI

 

Văn nghệ:

Hình: https://photos.app.goo.gl/uZ8Rr1gL8MIgpZXo2

Video: https://youtu.be/Io8vpzXcZaY

 

Những tiếc mục riêng (playlist):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUgGbSID7JtbYfOxP1BLp49tkgQ5VEdYM