Tinh Tam
Kính mời Qúy vị xem 
Hình ảnh Thánh Lễ Rửa Chân
do Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland Đan Mạch tổ chức ngày 24.03.2016
 
Ban Phục Vụ Cộng Đoàn CGVN Sjælland