Phiên Họp Hội Đồng Mục Vụ Pastoralrådsmøde 28. marts 2015.

  • 1
  • 28/04/2015

Hoi dong muc vu 1

 

Hoi dong muc vu 2

 

Hoi dong muc vu 3

 

Hoi dong muc vu 4

 

Hoi dong muc vu 5

 

Hoi dong muc vu 6

 

Hoi dong muc vu 7

 

phu ban 1

 

phu ban 2

 

phu ban 3

 

About Kim Long