Saint Vincent Groups hỗ trợ dự án mới tại Việt Nam (750 từ)

Năm 2013, Fr. Nguyễn Đức Thiện nhận thấy ở khu vực mình sinh sống có rất nhiều thai nhi bị nạo phá. Ông đã nhờ một số tình nguyện viên đến các bệnh viện và trạm y tế để thu gom và chôn cất những bào thai bị nạo bỏ. Cho đến nay, hơn mười ngàn thai nhi bị phá thai đã được Cha chôn cất. Thiện và nhóm này.

Đồng thời, có những em bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi. NS. Thiện và các tình nguyện viên đã chăm sóc các em này và đang chăm sóc các em. Hiện có 23 trẻ mồ côi từ 2 tháng đến 9 tuổi.

Cha Nguyễn Đức Thiện sau này thành lập cô nhi viện ‘MONG THO ORPHANAGE’S HOUSE’ với mục đích:

  • Để giúp những phụ nữ trẻ đang mang thai có nhu cầu
  • Nhận nuôi và chăm sóc trẻ mồ côi
  • Để chôn cất những bào thai bị phá thai

Có một tổ chức nhỏ đằng sau cô nhi viện không có kinh tế ổn định. Số tiền thu được là do cha Thiện tự bỏ ra, và từ sự đóng góp của bạn bè và các nhà hảo tâm. Trong số những người ủng hộ có tổ chức ‘Theo bước chân Mẹ Teresa’, đóng góp 10.000 đô la một năm.

Tại Đan Mạch, cô nhi viện đã được hỗ trợ bởi một nhóm người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Điều này đã xảy ra theo sáng kiến ​​của Cha Phêrô Nguyễn Đức Trí, Nhà thờ Đức Mẹ ở Aarhus. Ông là anh trai của Phaolô Nguyễn Đức Thiện.

Vì rất cần sự giúp đỡ của các trẻ mồ côi, Cha. Nguyễn Đức Thiện xây dựng trại trẻ mồ côi mới có chỗ cho 40 em. Việc xây dựng, đã bắt đầu bằng tiền vay, sẽ là một tòa nhà ba tầng với 14 phòng, mỗi phòng 24 m2.

Một thỏa thuận đã đạt được với các Nữ tu trong Thánh Bộ Chúa Quan Phòng rằng các chị em sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của trại trẻ mồ côi. Họ cũng sẽ sống ở đó, và có trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Nhóm Sankt Vincent (SVG) đã nhận được đơn từ trại trẻ mồ côi, nơi họ đang xin hỗ trợ 10.000 đô la một năm cho hoạt động của trại trẻ mồ côi và một khoản 40.000 đô la để giúp đỡ cho dự án xây dựng. Chi phí cho những đứa trẻ mồ côi là khoảng 4.000 đô la một tháng. Số tiền này bao gồm thực phẩm và đồ uống, quần áo, thuốc men và tiền lương cho nhân viên.

Ban đầu, SVG sẽ thực hiện một chiến dịch quyên góp tiền cho dự án xây dựng. Chiến dịch sẽ bao gồm các nội dung trong vấn đề Định hướng Công giáo này, gây quỹ giữa những người đóng góp cho SVG và đơn xin tài trợ. Như một động lực bổ sung để hỗ trợ dự án, SVG sẽ nhân đôi số tiền đóng góp được dành cho các nhà tài trợ “bình thường” lên đến 50.000 DKK. (tức là trừ đi bất kỳ khoản đóng góp nào của quỹ / công ty)

Chiến dịch kéo dài đến ngày 1 tháng 4 năm 2022.

Peter Hà Thoại Ngữ đã đồng ý làm đại diện của SVG. Anh ấy sẽ xử lý liên lạc với Fr. Nguyễn Đức Thiện và những người Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Bạn có thể hỗ trợ dự án xây dựng bằng cách trả một khoản đóng góp cho Reg. số 3667, số tài khoản 1097164 hoặc MobilePay 19379. Đánh dấu khoản thanh toán là “Trại trẻ mồ côi”.

Sankt Vincent Grupperne støtter nyt projekt i Vietnam (750 ord)

I 2013 blev Fr. Nguyen Duc Thien klar over, at der var mange aborterede fostre i hans område. Han bad nogle frivillige om at gå til hospitalerne og klinikkerne for at indsamle og begrave de aborterede fostre. Indtil videre er mere end ti tusinde aborterede babyer blevet begravet af Fr. Thien og denne gruppe.

Samtidig var der nyfødte babyer som blev forladt af deres mødre. Fr. Thien og de frivillige har taget imod disse børn og tager sig af dem. I øjeblikket er der 23 forældreløse børn fra 2 måneder til 9 år.

Fader Nguyen Duc Thien har senere grundlagt børnehjemmet ’MONG THO ORPHANAGE’S HOUSE’ med det formål:

  • At hjælpe gravide unge kvinder i nød
  • At adoptere og passe forældreløse børn
  • At begrave aborterede fostre

Der står en lille organisation bag børnehjemmet, som ikke har en stabil økonomi. Indtægterne kommer fra fader Thiens egne penge, og fra donationer fra venner og velgørere. Blandt støtterne er organisationen ’ Following in Mother Teresa’s footsteps’, der bidrager med 10.000 USD om året.

I Danmark er børnehjemmet blevet støttet af en gruppe herboende vietnamesere. Det er sket på initiativ af pater Peter Nguyen Duc Tri, Vor Frue Kirke i Århus. Han er bror til Paul Nguyen Duc Thien.

Da der er et stort behov for hjælp til de forældreløse børn ønsker Fr. Nguyen Duc Thien at bygge et nyt børnehjem med plads til 40 børn. Byggeriet, der allerede er påbegyndt for lånte penge, vil blive en tre etagers bygning med 14 værelser på hver 24 m2.

Der er indgået en aftale med Søstrene i Det guddommelige forsyns kongregation, om at søstrene bliver ansvarlige for driften af børnehjemmet. De vil også komme til at bo der, og være ansvarlige for børneopdragelsen.

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har modtaget en ansøgning fra børnehjemmet, hvor de søger om støtte på 10.000 USD om året til driften af børnehjemmet og et engangsbeløb på 40.000 USD som hjælp til byggeprojektet. Udgifterne til de forældreløse børn er omkring 4.000 USD om måneden. Dette beløb dækker mad og drikkevarer, tøj, medicin og løn til medarbejdere.

I første omgang vil SVG gennemføre en kampagne for at samle penge til byggeprojektet. Kampagnen vil omfatte indstik i dette nummer af Katolsk Orientering, indsamling blandt SVG’s bidragydere og ansøgning om fondsmidler. Som et ekstra incitament til at støtte projektet, vil SVG fordoble de øremærkede bidrag blandt “almindelige” bidragsydere op til 50.000 Kr. (dvs. minus evt. fonds/virksomheds bidrag)

Kampagnen løber frem til 1. april 2022. 

Peter Ha Thoai Ngü har indvilliget i at være SVG’s repræsentant.  Han vil varetage kontakten til Fr. Nguyen Duc Thien og til herboende vietnamesere.

Du kan støtte byggeprojektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ”Børnehjem”.