Kính chúc cha linh hướng Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG/ CĐCGVN.DK

LUÔN LUÔN AN VUI VÀ HẠNH PHÚC TRONG ƠN THÁNH