Billedresultat for Matt 6, 24-34,

Linh Mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Phúc Âm: Mt 6, 24-34

“Các con chớ áy náy về ngày mai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được.

Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin.

Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Ðó là lời Chúa.

 

Evangelium

Matt 6, 24-34,

På den tid sagde Jesus til sine disciple:

” Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

v25  Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? v26  Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? v27  Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? v28  Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. v29  Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. v30  Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? v31  I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? v32  Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. v33  Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. v34  Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.”

Relateret billede

CHÚA NHẬT 08 THƯỜNG NIÊN A

Sống trong tay Chúa

Khởi đầu đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu bảo chúng ta hãy chọn lựa một là phụng sự Thiên Chúa, hai là phụng sự tiền của, bởi vì “không ai có thể làm tôi hai chủ được”.

Phụng sự Thiên Chúa là ưu tiên tìm Nước Thiên Chúa – nghĩa là cố gắng sống theo giới luật của Chúa – là tìm sự công chính của Ngài – là tìm biết và thi hành thánh ý Chúa.

Ngài còn bảo đảm : tất cả mọi như cầu khác về cuộc sống vật chất, như của ăn, áo mặc, sức khoẻ v.v. Ngài sẽ lo cho chúng ta.

Như vậy, bài Tin Mừng này có hai ý nghĩa:

  1. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Vậy phải chọn làm tôi Thiên Chúa hay làm tôi tiền của.

“Làm tôi tiền của”, một câu nói nặng nề! Chắc không ai chịu nhận rằng mình đang làm tôi mọi cho tiền của. Tuy nhiên, nhiều người đã coi tiền của trọng hơn Chúa, trọng hơn anh em của mình, thậm chí còn trọng hơn danh dự và lương tâm của mình nữa.

  1. Đừng quá lo lắng về những nhu cầu của cuộc sống thân xác (của ăn, áo mặc, tuổi thọ) vì đã có Chúa lo cho ta những thứ đó. Điều cần lo trước hết là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.

Thực ra, biết lo không phải là vô ích, vì nhờ biết lo xa nên người ta mới thoát khỏi những tình trạng bối rối, như chuyện ngụ ngôn Con Ve và Con Kiến của Lafontaine. Nhưng sự lo lắng thái quá rất có hại.

Chính vì thế, Đức Giêsu bảo ta đừng lo. Ngài dạy chúng ta cách giảm bớt sự lo lắng : một mặt là tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa là Cha, mặt khác là hãy tập trung lo điều chủ yếu quan trọng nhất mà thôi, tức là lo làm theo ý Chúa.

Sở dĩ con người lo lắng thái quá và từ đó không có được hạnh phúc trong cuộc sống, là vì con người không tin ở sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Chim trời không gieo vãi mà vẫn có ăn, hoa cỏ đồng nội không canh cửi mà vẫn xinh đẹp sặc sỡ.

Tin ở tình yêu quan phòng của Thiên Chúa có nghĩa là đón nhận và sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại. Tin ở tình yêu quan phòng của Thiên Chúa cũng có nghĩa là khoan dung đối với những giới hạn của người khác, và nhìn mỗi thất bại như một cơ may mới.

Thánh Augustinô đã giúp chúng ta một cách sống như sau : “Hãy phó thác quá khứ cho lòng Thương xót của Chúa, hiện tại cho Tình yêu của Ngài, và tương lai cho sự Quan phòng của Ngài”.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúng con nguyện sẽ luôn tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa. Từ nay chúng con sẽ làm theo ý Chúa và phó thác trọn cuộc sống trong tay Ngài.

Amen”.

  1. ALMINDELIGE SØNDAG A

At bo i Guds hænder

I begyndelsen af dette evangelium, beder Jesus os om at vælge mellem at tjene Gud eller penge, for “Ingen kan tjene to herrer”.

Hvis vi vælger at tjene Gud, finder vi Guds Rige – Det betyder, at vi lever i overensstemmelse med Guds bud – at vi finder Hans retfærdighed – og kender og håndhæver Guds vilje.

Han har også sikret alle vores andre behov i det materielle liv, såsom mad, tøj, sundhed osv. Han tager sig af os.

Således har dagens Evangelium to betydninger:

  1. Ingen kan tjene to herrer. Så jeg skal vælge enten Gud eller mammon.

“At tjene mammon”, er en hård sætning! Måske har ingen erkendt, at jeg er pengenes tjener. Men mange mennesker vælger penge som noget, der er vigtigere end Herren, vigtigere end deres brødre, selv endnu vigtigere end deres ære og samvittighed.

2.Vi skal ikke bekymre os om vores liv, såsom kroppens behov (mad, tøj, et lang liv), for Herren tager sig af sådanne ting for os. Men søg først Guds rige og Hans retfærdighed.

Faktisk gør det ikke noget at bekymre sig, for når man bekymrer sig for fremtiden, slipper man for vanskelige situationer, som Lafontaines fabel om cikaden og myren viser. Men angst er meget skadeligt.

Derfor fortæller Jesus os, at vi ikke skal bekymre os. Han lærer os at reducere vores angst: på den ene side er der tilliden til Guds kærlighed, vores Fader, på den anden side, er det vigtigste for os at bekymre os om at gøre Guds vilje.

Grunden til at mennesker bekymrer sig overdrevent og dermed ikke er lykkelige i livet, er, at de ikke tror på Guds nærvær og forsyn. Himlens fugle sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, men de spise alligevel, markens liljer gror og arbejder ikke og spinder ikke, men de er smukke og prangende alligevel.

At tro på Guds kærlighed og forsyn betyder at modtage og at leve i nuet. At tro på Guds kærlighed og forsyn betyder også tolerance over for andres grænser, og at forstå, at enhver fiasko er en ny chance.

Sankt Augustin har hjulpet os til at leve på denne måde: “Venligst overlad fortiden til Guds nåde, den nuværende til Hans kærlighed, og fremtiden for Hans forsyn”

O Gud, vor Fader. Vi sværger altid at stole på Din kærlighed. Fra nu af vil vi gøre Din vilje og lægge vores liv i Dine hænder.

Amen.

Linh mục Phê rô Nguyễn Kim Thăng