Hãy sám hối

chua va

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Thăng

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Chúng ta thường nói: “Ác giả thì ác báo”. Mấy người Galilê bị Philatô giết vì họ làm điều ác. Hoặc mười tám người bị tháp Silôê đè chết do họ làm điều ác.

Nhưng đối với Chúa thì không phải như vậy. Đối với Ngài thì mọi người đều là tội nhân, cho nên con người cần phải hối cải.

Và để thúc đẩy con người mau hối lỗi, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về cây vả.

Chúng ta có thể hiểu dụ ngôn như thế này:

– Thiên Chúa trồng cây vả.

– Cây vả là dân Chúa, là tất cả chúng ta.

– Người làm vườn là Đức Kitô.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, tôi xin chia sẻ hai điều:

  1. Chúa Kitô là Đấng trung gian: Theo sự công bình, Thiên Chúa Cha quyết định đốn cây vả không sinh trái. Chúa Kitô đứng làm Đấng bàu chữa và xin Chúa Cha cho thêm một năm nữa.

Chúng ta không sinh trái. Chúng ta chẳng những không làm những việc tốt phải làm mà còn làm những điều cấm nữa. Nhưng Chúa Kitô đã can thiệp cho chúng ta, Ngài đứng giữa Thiên Chúa Cha và chúng ta, Ngài xin Chúa Cha cho chúng ta một kỳ hạn nữa.

  1. Chúng ta theo Chúa Kitô để trở thành người trung gian giữa Thiên Chúa và anh chị em:

Chung quanh chúng ta có những người đang xa Chúa, không sống theo lời dạy của Chúa. Họ là những cây vả không sinh trái và họ đang cần lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện, hãy xin Chúa yêu thương những anh chị em đó, xin Chúa chờ họ trở về với Ngài.

Chúng ta đang đi vào giữa mùa Chay, Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta làm công việc quan trọng nhất trong mùa Chay: Hãy sám hối và trở về với Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta trở về với Ngài và chúng ta sẽ trở thành những cây vả sinh nhiều quả tốt.

 Amen.

va

 3. Søndag i Fasten

Omvende sig

Vi siger ofte: ” de, der gør ondt, vil modtage det onde. “Pilatus dræbte nogle galilæere, fordi de gjorde det onde. Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, fordi de gjorde det onde.

Men det tror Gud ikke. For ham er alle mennesker syndere, så mennesker skal omvende sig.

Og for at få mennesker til at omvende sig fortalte Jesus lignelsen om figentræet.

Vi kan forstå lignelsen således:

– Gud har plantet Figentræet.

– Figentræet er Guds folk, som os alle.

– Gartneren er Kristus.

Gennem evangeliet i dag, vil jeg gerne dele to ting:

  1. Kristus er mægleren: I retfærdighed har Gud Fader besluttet at hugge Figentræet, som ikke bærer frugt, om. Kristus var som en forsvarsadvokat og bad Faderen om et år til.

 Vi bærer ikke den slags frugt. Vi gør ikke kun gode ting, men også forbudte ting. Men Kristus er en god advokat for os, han står mellem Gud og os, Han bad sin Fader om at give os mere tid.

  1. Vi følger Kristus som mægler mellem Gud og vores brødre og søstre:

Omkring os er der mennesker, der er langt fra Gud. De lever ikke efter Guds Ord. De er Figentræet som ikke bærer frugt, og de har brug for Guds nåde. Lad os bede, bede Gud om at elske dem, at få dem til at vende tilbage til ham.

Vi kommer nu ind i den midterste periode af ​​fasten. Guds ord i dag kalder os til at gøre de vigtigste ting i fasten: at omvende sig og vende sig til Gud.

Må Gud hjælpe os med at komme tilbage til ham, og vi vil blive som figentræet, der bærer megen god frugt.

Amen.