Image result for jesus face

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Phúc Âm: Mt 11, 2-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.

Ðó là lời Chúa.

v2  Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple v3  og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« v4  Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: v5  Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. v6  Og salig er den, der ikke forarges på mig.«

v7  Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? v8  Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. v9  Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. v10  Det er om ham, der står skrevet:

      Se, jeg sender min engel foran dig,

      han skal bane din vej for dig.

v11  Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han.

Image result for jesus miracles

CHÚA NHẬT 03 MÙA VỌNG A

Dung mạo Đức Kitô.

Đang ở trong tù, Thánh Gioan Tiền Hô sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi: “Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng khác?”.

Câu hỏi cho thấy thánh nhân ở trong một tâm trạng hoang mang.

Sự hoang mang của thánh Gioan Tiền Hô đến do hai nguyên nhân sau:

1) Nguyên nhân thứ nhất: Chúa Giêsu có những việc làm khác với lời Gioan loan báo.
Thánh Gioan Tiền Hô đã loan báo một Đấng Cứu Thế uy nghiêm. Thế mà khi Chúa Giêsu đến, Người đã hành động khác hẳn. Ngài tỏ ra là Đấng Cứu Thế tràn đầy lòng nhân từ. Gioan Tiền Hô loan báo sự trừng phạt. Nhưng Chúa Giêsu lại đến để cứu chữa và tha thứ. Do đó, Gioan bị hoang mang.

2) Nguyên nhân thứ hai: Gioan bị giam trong tù.

Ông cảm thấy mình thất bại. Đi rao giảng sự công chính nhưng chỉ gặp bất công. Đi rao giảng ơn giải thoát nhưng lại bị giam cầm. Lời sấm của Isaia còn rành rành: “Đấng Cứu Thế sẽ mở cửa phóng thích tù nhân”. Thế mà sao Đấng Cứu Thế không đến cứu ông. Vì thế, ông đã sai môn đệ đến hỏi thẳng Chúa Giêsu: “Ngài có phải là Đấng Cứu Thế, hay chúng tôi phải chờ đợi một Đấng khác?”

Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp. Nhưng chỉ yêu cầu các sứ giả về thuật cho Gioan những việc Ngài làm: “Cho kẻ mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi lành lặn, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”.

Với câu trả lời ấy, Chúa Giêsu nhắc Gioan nhớ lại lời sấm của Isaia về Đấng Cứu Thế. Đồng thời cũng thanh luyện cái nhìn của ông về dung mạo Đấng Cứu Thế.

Đấng Cứu Thế không phải là vị vua oai phong. Nhưng chỉ là một hài nhi bé nhỏ.

Đấng Cứu Thế không phải là vị vua sang trọng ngự trong cung điện nguy nga. Nhưng chỉ là anh thợ mộc nghèo hèn sống trong một làng quê hẻo lánh.

Đấng C.T. không phải là vị quan tòa oai nghiêm. Nhưng chỉ là một lương y hiền từ đến chữa lành những vết thương, an ủi những ai ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi.

Câu trả lời của Chúa Giêsu đã cho chúng ta một hình ảnh trung thực về dung mạo Đấng Cứu Thế.

Chúng ta đang chờ đón Chúa đến.

Chúa không đến trong những biến cố vĩ đại. Chúa không đến trong những thành công rực rỡ. Chúa không đến trong quyền lực.

Chúa sẽ chỉ đến rất âm thầm, bé nhỏ nhưng đầy tình người. Chúa sẽ đến trong một bàn tay nâng đỡ. Chúa sẽ đến trong một nụ cười khích lệ. Chúa sẽ đến trong một cái bắt tay thân ái. Nơi nào có dấu hiệu của tình thương, nơi đó đang vẽ nên dung mạo của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra dung mạo đích thực của Chúa, để chúng con biết đón tiếp Chúa trong Mùa Giáng Sinh năm nay.

Amen”.

Image result for jesus miracles

  1. SØNDAG I ADVENT A

 

Kristi Ansigt

Mens Johannes Døberen var i fængsel sendte han bud til Jesus med sine disciple og spurgte: “Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”.

Johannes spørgsmål viser, at han var forvirret.

Det skyldes to ting:

1) For det første: Jesus gjorde andre ting, end Johannes havde proklameret.

Johannes Døberen proklamerede en højtidelig Frelser. Men da Jesus kom, handlede han anderledes: Som Messias viste han sig fuld af nåde. Johannes Døberen proklamerede straf. Men Jesus kom for at helbrede og tilgive. Sådan blev Johannes forvirret.

2) For det andet: Johannes sad i fængsel.

Han følte sig som en fiasko. Han ville prædike retfærdighed, men han så kun uretfærdighed. Han ville prædike befrielse, men han var i fangenskab.

Profeten Esajas skrev: “Frelseren vil løslade fanger”. Så hvorfor kom Messias ikke for at redde ham? Derfor sendte han sine disciple ud for at spørge Jesus direkte: “Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”.

På dette spørgsmål svarede Jesus ikke direkte, men sagde til Johannes’ sendebud, at han skulle fortælle ham om det, Jesus gjorde fx: “Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige”.

Med det svar minder Jesus Johannes om Esajas ‘profeti om Messias. Det ændrede Johannes’ opfattelse af Messias.

Messias er ikke en stor konge, han er kun et lille barn.

Messias er ikke en konge, der sidder i flotte, luksuriøse paladser, men han er en fattig tømrer, som bor i en fjerntliggende landsby.

Messias er ikke dommeren, der pålægger straf, men den gode læge, der kommer for at helbrede sår, trøste dem, som sørger, støtte de svage, tilgive syndere.

Jesus’ svar har givet os et ærligt billede af Frelserens ansigt.

Vi afventer hans komme.

Gud kommer ikke i store begivenheder. Gud kommer ikke i succes. Gud kommer ikke i magten. Gud kommer stille og roligt og er fuld af kærlighed. Gud kommer i en støttende hånd. Gud kommer i et opmuntrende smil. Gud kommer i et hjerteligt håndtryk. Hvor der er tegn på kærlighed, der er Guds ansigt.

Herre Jesus, må vi genkende Dit sande ansigt for at byde Dig velkommen hos os i julen.

Amen”.