AI MUỐN THEO TA, HÃY…

Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C

Có một người kia được Chúa cho vác một cây thập giá. Nhưng anh ta đến xin Chúa cho đổi cây thập giá khác. Chúa bằng lòng và nói: “Ngoài nghĩa địa có vô số thập giá đủ loại. Con hãy đến đó và chọn cây nào tùy thích. Đến nghĩa địa, anh ta vất cây thập giá của mình và tìm cây khác. Nhưng anh tìm mãi vẫn không tìm được một thánh giá hợp với anh. Đến một ngày nọ, anh tìm được cây thập giá vừa ý nhất, nhẹ nhàng và dễ vác nhất. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì ra đó chính là cây thập giá mà Chúa đã trao cho anh!

Anh chị em thân mến,

Từ câu trả lời của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” Chúa Giêsu dẫn dắt các ông đến một thử thách quan trọng, đòi các ông phải dấn thân nhiều hơn cho đức tin. “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.”

“Hãy theo Ta”; “Hãy bỏ mình”; “hãy vác thập giá” là gì?

Là mời gọi ta hãy tháp nhập thập giá đời ta vào Thánh Giá của Chúa Giêsu.

Là chấp nhận thập giá như Chúa Kitô đã chấp nhận.

Là một dấn thân cho đức tin mà Chúa đòi các môn đệ phải sống!

Và đó cũng chính là thử thách mà các môn đệ của Chúa Kitô phải vượt qua!

Anh chị em thân mến,

Nhiều người gia nhập Kitô giáo để tìm một cuộc sống tốt hơn, để được Chúa phù hộ cho sống bình an, hay để làm ăn phát đạt…

Nhiều người tưởng rằng mình “đi theo” Chúa,” nhưng thực ra là muốn Chúa “đi theo” mình và luôn ở bên cạnh để giúp đỡ mình.

Nhiều người tưởng đã đi theo Chúa nhưng không bao giờ “từ bỏ” chính mình, và rất sợ phải “vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa Giêsu

Qua lời Chúa hôm nay, ước gì khi đối diện với thử thách, chúng ta đừng quên nhìn vào Chúa Kitô.

Ước gì như Chúa Giêsu đã vác thập giá vì yêu chúng ta, thì chúng ta cũng vác thập giá vì yêu Ngài.

Xin Chúa giúp chúng ta đừng lẩn trốn thập giá của mình, nhưng chấp nhận thập giá như là một phương tiện dẫn chúng ta đến vinh quang và được làm con Chúa.

Amen”.

 

 

  1. ALMINDELIGE SØNDAG C

 Hvis nogen vil følge efter mig, skal …

Der var engang en mand, som Jesus bad om at bære et kors. Men han bad Gud om at finde et andet. Det gjorde Gud og sagde: “Der er mange kors på kirkegården, der har alle mulige former. Gå derhen og vælg det kors, som du ønsker.” Han gik hen til kirkegården og smed sit eget kors for at finde et andet. Men han kunne ikke finde et, der passede ham. Indtil den dag hvor han fandt det kors, som var det mest behagelige, det letteste og det, der var nemmest at transportere. Men se, det kors, han fandt, var det kors, som Gud havde givet ham!

Kære brødre og søstre,

Da den hellige Peter svarede: “Guds salvede.” gav Jesus sine disciple en vigtig udfordring. Han bad dem om at ofre sig for deres tro: “Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.”

“Følg mig”; “tag dit kors”,” Hvad betyder det?

Det er et kald til at bære vores kors sammen med Jesu Kors.

Det er at acceptere korset, som Kristus har accepteret det.

Det er en forpligtelse til den tro, som Gud beder disciplene om at leve efter!

Og det er også en udfordring, som Kristi disciple skal klare!

Kære brødre og søstre,

Mange mennesker ønsker at blive kristne, at leve et bedre liv, at Gud vil velsigne dem, så de lever i fred eller får et rigt liv…

Mange mennesker tror, at de “følger” Gud “, men i virkeligheden vil Gud “følge” dem og altid være der for at hjælpe dem.

Mange mennesker tænker, at de har fulgt Gud, men de aldrig “opgivet” deres eget, og er bange for at “daglig tage deres kors op og følge Jesus

Gennem Guds Ord i dag ønsker jeg, at når vi står over for udfordringer, så vil vi ikke glemme at se på Kristus.

Jeg ønsker at bære korset som Jesus, fordi han elsker os, bærer vi også korset, fordi vi elsker ham.

Må Gud hjælpe os til ikke at skjule vores kors, men acceptere vores kors som et middel til at føre os til herlighed og til at være Guds børn.

Amen”.