Billedresultat for who is jesus christ and what is his mission to the world

Linh mục NGUYỄN KIM THĂNG

Phúc Âm: Mc 1, 14-20

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người.

Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

 

 Evangelium

Mark 1, 14-20

 v14 Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangeliumv15 og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«

v16 Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere.

v17 Jesus sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« v18 Og de lod straks garnene være og fulgte ham.

v19 Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Zebedæus’ søn, og hans bror Johannes i båden i færd med at ordne garnene. v20 Straks kaldte han på dem, og de lod deres far Zebedæus blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham.

Billedresultat for jesus chrisT mission IN VIETNAM

CHÚA NHẬT 03 THƯỜNG NIÊN B

Sống niềm tin và chia sẻ niềm tin.

Sống niềm tin và chia sẻ niềm tin cho anh em là cốt lõi của đời sống người Kitô hữu. Và đó cũng là mối quan tâm đầu tiên của Chúa Giêsu khi Ngài mời chúng ta theo Ngài.

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Vào những ngày đầu tiên trong cuộc sống công khai của Chúa, Chúa đã làm hai công việc đó.

 1. Chúa kêu gọi hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
 2. Và Chúa hứa Ngài sẽ làm cho chúng ta thành những kẻ lưới người.

Phải tin vào Tin Mừng. Với niềm tin vững vàng và sống động, chúng ta có thể giới thiệu niềm tin của chúng ta cho người khác. Như thế, truyền giáo là chia sẻ niềm tin của mình.

ACE thân mến,

Chúng ta đã thực hiện sứ mạng của chúng ta như thế nào? Như tiên tri Giona trong bài đọc thứ nhất hay như Chúa Giêsu?

Chắc chắn chúng ta không giống các Ngài vì chúng ta không phải là những nhà truyền giáo.

Chúa cũng biết như vậy nên Chúa chỉ muốn chúng ta rao giảng Tin Mừng cho một vài người bên cạnh chúng ta mà thôi.

 • Đó có thể là những người cùng thôn xóm với chúng ta.
 • Đó có thể là những người cùng làm một nghề với chúng ta.
 • Đó có thể là những người cùng một nhóm, một hội đoàn với chúng ta.
 • Và đôi khi đó có thể là những người cùng gia đình với chúng ta.

Vậy thì qua cuộc sống chúng ta, những người bên cạnh chúng ta sẽ khám phá và đã đón nhận Tin Mừng của Đức Kitô.

ACE thân mến,

 • Truyền bá Tin Mừng là nhiệm vụ chính của mỗi Ki tô hữu. nhưng việc đó phải bắt đầu từ việc đổi mới tâm hồn và tin vào Tin Mừng.
 • Tin Mừng của Chúa là tin vui cần chia sẻ cho những người quanh chúng ta. Nhưng trước hết, tin vui này phải là niềm hân hoan đích thực cho mỗi tâm hồn chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta được đầy tràn niềm vui của Tin Mừng để chúng ta chia sẻ nềm vui đó cho những anh chị em chung quanh chúng ta.

Amen”.

3. Almindelige søndag B

 At leve vores tro og at dele vores tro.

At leve vores tro og at dele vores tro er kernen i det kristne liv. Og det er også Jesu første anliggende, da han inviterer os til at følge ham.

Dagens evangelium fortæller os, at i de første dage af Jesu offentlige liv gjorde Han to ting.

 1. Han opfordrede os til at omvende os og tro på evangeliet.
 2. Og Han lovede os, at Han ville gøre os til menneskefiskere.

At tro på evangeliet. Med en solid og overbevisende tro kan vi dele vores tro med andre. Således er mission at dele vores tro.

Kære brødre og søstre,

Hvordan har vi fået vores mission? Som profeten Jonas i første læsning eller som Jesus?

Vi er helt sikkert ikke som dem, fordi vi ikke er den slags missionærer.

Jesus ved det, så Han vil have os til at prædike evangeliet til nogle mennesker i vores nærhed.

– Det kan være de samme mennesker som i vores landsby.

– Det kan være mennesker, der arbejder sammen med os.

– Det kan være den samme gruppe, som vi er en del af.

– Og nogle gange kan det være vores familie.

Så gennem vores liv vil mennesker omkring os opdage og modtage Kristi evangelium.

Kære brødre og søstre,

 • At dele Evangeliet er den primære pligt for enhver kristen. Men det må begynde med at forny vores sjæle og tro på evangeliet.
 • Guds evangelium er de gode nyheder, som vi skal dele med mennesker omkring os. Men først og fremmest skal denne gode nyhed være sand glæde for enhver sjæl.

Må Herren fylde os med evangeliets glæde, så vi kan dele det med brødrene og søstrene omkring os.

Amen”.