LỄ MÌNH MÁU CHÚA

 

Thánh Thể

Thánh Thể là quà tặng cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng Thánh Thể cũng là một mầu nhiệm.

  1. Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin: Một hôm, người ta hỏi một em bé chín tuổi : “Đâu là sự khác biệt giữa cây thánh giá và Mình Thánh Chúa?”. Em bé ấy đã trả lời rất hay và rất đúng rằng: “Trên cây thánh giá, người ta thấy Chúa Giêsu. Nhưng Ngài không có ở đó vì Ngài đã sống lại. Còn trong bánh Thánh, người ta không thấy Ngài, nhưng Ngài ở trong đó”. Đúng vậy, về phép Thánh Thể người ta không thể nhìn bằng con mắt xác thịt, mà chỉ có thể nhìn bằng con mắt đức tin, “Đây là mầu nhiệm đức tin”, chúng ta nghe linh mục đọc như thế sau khi Truyền Phép.
  2. Thánh Thể là mầu nhiệm tình yêu: Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, nhưng đây cũng là mầu nhiệm của tình yêu thương. Vì yêu chúng ta, muốn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, nên Chúa lập bí tích Thánh Thể để Ngài hiện diện với chúng ta mỗi ngày.
  3. Thánh Thể là mầu nhiệm hiệp nhất: “Bỡi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10, 17)
  4. Thánh Thể là mầu nhiệm của sự chia sẻ: Tấm bánh Chúa đã cầm và phân chia cho các môn đệ cũng như chén rượu Ngài đã trao cho các môn đệ là để họ cùng ăn cùng uống trong tình huynh đệ, và chính việc chia sẻ này đã được Chúa dùng như dấu chỉ để các môn đệ làm mà nhớ đến Ngài. Cũng vậy, ý thức chia sẻ đòi buộc mỗi người chúng ta không được đóng khung những buổi cử hành Thánh Thể bên trong nhà thờ. Chúng ta cũng không thể cử hành Thánh Thể một cách trung thực nếu chúng ta sống dửng dưng ích kỷ, không quan tâm đến những anh chị em chung quanh. Nếu chúng ta nghèo của cải vật chất, chúng ta hãy chia sẻ, hãy cho nhau tình thương, sự thông cảm, vị tha, bác ái dưới mọi hình thức với hết mọi người.

Xin Chúa giúp chúng ta biết yêu mến Thánh Thể, siêng năng đón nhận Thánh Thể, để chúng ta đón nhận được sự sống của Chúa.

 

Amen.

KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST

 Eukaristien

Eukaristien er den mest dyrebare gave, som Gud gav til mennesket. Men eukaristien er et mysterium.

  1. Eukaristien er mysteriet om tro: En dag spurgte præsten et niårigt barn: “Hvad er forskellen mellem korset og eukaristien”. Drengen svarede godt og meget rigtigt, at: “Vi kan se Jesus på korset. Men han var der ikke, fordi han var rejst. Og i det eukaristiske brød, kan vi ikke se ham, men han er derinde. “Faktisk kan vi ikke se kødet i eukaristien, som kun kan ses med troens øjne. “Troens mysterium”, hører vi, at præsten læser efter den Eukaristiske bøn.
  2. Eukaristien er mysteriet om kærlighed: Eukaristien er mysteriet om tro, men det er også mysteriet om kærlighed. Fordi han elsker os og ønsker at give vores sjæl mad, indstiftede Jesus eukaristien, for at han kan være med os hver dag.
  3. Eukaristien er et mysterium af enhed: ” Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød ” (1 Kor 10, 17)
  4. Eukaristien er mysteriet om deling: Jesus tog brød og delte det ud til disciplene og han tog kalken og rakte den til sine disciple, så de kunne spise og drikke som brødre. Jesus ønskede, at hans disciple skulle gøre det i ihukommelse af ham. Ligeledes kræver den fælles bevidsthed, at vi ikke holder den eukaristiske fejring inde i kirken. Vi kan ikke modtage eukaristien i ærlighed, hvis vi lever i egoistisk ligegyldighed, og ikke er interesserede i folk rundt omkring os. Hvis vi er fattige på materiel rigdom, så må vi deles om alt og give hinanden og alle kærlighed, empati og medfølelse.

Må Gud hjælpe os til at elske eukaristien, til flittigt at modtage eukaristien, så at vi kan modtage Guds liv.

 

Amen”.