Vài hàng về một công việc nhỏ… nhưng trước kia là TO, vì đài Các Thánh đã được Cộng Đồng trùng tu trong khoảng thời gian 27/07/2017 với các thợ chuyên nghiệp và thợ phụ từ các cộng đoàn gởi về, chịu trách nhiệm chính là cộng đoàn Svendborg. Cố gắng hoàn tất cho ngày CĐCGVN.DK 35 năm TRI ÂN 

(HÌNH ẢNH 2017)

 

Đài được nới rộng khang trang, như hiện nay không còn um tùm hoang dại, công việc không phải cắt xén khó khăn …  giờ nhẹ nhàng nhanh chóng hơn, chỉ trồng bông, làm cỏ xung quanh, nhưng cũng cần nhiều người ngoài việc lo cho đài, cùng cần giúp giáo phận làm khang trang nơi lễ ngoài nhà nguyện, dựng lều, v.v… Đó là công việc hằng năm, Cộng Đồng luôn kêu gọi. 

(HÌNH ẢNH 2019)

Quý vị bấm vào  HÌNH ẢNH có thể xem thêm.