TRƯỚC THỀM NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022 BAN THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG KÍNH CHÚC :

QUÝ LINH MỤC, TU SỸ VIỆT NAM

QUÝ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG, CÁC CỘNG ĐOÀN, HỘI ĐOÀN,  ĐOÀN THỂ

QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM VÀ TOÀN GIA QUYẾN TẠI ĐAN MẠCH.

AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG .