YÊU MẾN CHÚA

 Lm. Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH C 

Có thể coi đoạn Tin Mừng này là một bài giáo lý về Chúa Ba Ngôi: Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc tới cả 3 ngôi Thiên Chúa: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy,…. Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Như thế, giáo lý cơ bản về Ba Ngôi là:

 • Chúa Cha là Đấng sai Chúa Con đến với loài người.
 • Chúa Con vâng lời Chúa Cha đến với loài người để dạy loài người những lệnh truyền.
 • Chúa Thánh Thần lại được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Con, để dạy loài người hiểu sâu hơn những lệnh truyền của Chúa Con.

Thái độ con người phải có đối với Ba Ngôi:

 • Yêu mến Chúa Con nên chúng ta tuân giữ những điều Ngài dạy.
 • Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ chúng ta làm điều đó
 • Kết quả: Ba Ngôi sẽ “yêu mến”, và “ở trong” người ấy.

 

Lúc sắp sửa ra đi, để trấn an các tông đồ, Chúa Giêsu đã hứa rằng, dù vắng mặt, nhưng Người vẫn luôn hiện diện giữa các ông và ban bình an cho các ông.
Người hiện diện trong những kẻ yêu mến Người: “Ai yêu mến thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy” (Ga 14,23).

Người hiện diện trong những kẻ thực hành và giữ lời Người: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy… Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 23,24).

Người hiện diện không chỉ đơn độc, nhưng là hiện diện cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng đến thăm và ở lại trong những ai yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Người.

Vì thế, Thánh Thần sẽ thông truyền sự sống của Thiên Chúa cho con người, khi dạy dỗ con người hiểu Lời Thiên Chúa: “Thánh Thần sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Với lời hứa này, kể từ ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên, Thánh Thần đã soi sáng và hướng dẫn Giáo hội suốt 2000 năm qua.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Người. Nhờ thế, chúng con sẽ nhận ra sự hiện diện của Người trong lòng chúng con, trong lòng Giáo hội, và trong lòng thế giới.

Amen.

 

6. SØNDAG I PÅSKEN C

At elske Herren

 Vi kan sige at dette evangelium er en treenighedslære: Her henviser Jesus til Treenigheden: ” Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham,… Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.”

Således er treenighedslæren grundlæggende:

 • Faderen, som sendte Sønnen til menneskeheden.
 • Sønnen, som adlød Faderen og kom til menneskeheden for at undervise den i Hans bud.
 • Helligånden, som Faderen vil sende i Sønnens navn for at hjælpe menneskeheden med bedre at forstå Sønnens befalinger.

Holdningen som menneskeheden skal have over for Treenigheden er:

 • Ved at elske Guds Søn vil vi holde fast ved Hans ord.
 • Helligånden vil hjælpe os med at gøre det.
 • Resultaterne er: Treenigheden vil “elske” os og “tage bolig” i os.

For at sige farvel og for at berolige sine apostle, lovede Jesus, at, selv om han var fraværende, ville han altid bo med dem og give dem fred. Han er til stede i dem, der elsker ham, “Den, der elsker mig… min fader og jeg skal komme til ham og tage bolig hos ham.” (Joh 14,23).

Han er til stede i dem, der praktiserer og holder hans ord: ” Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord… Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig” (Joh 23,24).

Han er til stede ikke kun alene, men er til stede sammen med Faderen og Helligånden. Treenigheden vil komme for at besøge og bo i dem, der elsker Jesus og holder hans ord.

Således vil Helligånden indgyde folk et liv i Gud, når den underviser folk i at forstå Guds Ord: ” Helligånden skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. “(Joh 14:26).

Med dette løfte har Helligånden siden den første Pinse oplyst og vejledt kirken i de seneste 2000 år.

Treenighed, må du hjælpe os til at vi altid vil elske Jesus og holde hans ord. Således genkender vi Din tilstedeværelse i vores hjerter, i hjertet af Kirken, og i hjertet af verden

Amen”.