Billedresultat for tội lỗi

Lòng bao dung của Thiên Chúa

Lm. Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C

Để đối phó với những người phạm tội, luật hình sự tại các quốc gia quy định nhiều hình phạt khác nhau: phạt tiền, giam nhốt trong các nhà tù, lưu đày biệt xứ hoặc xử tử.

Trong khi đó, đối với tội nhân, Thiên Chúa không muốn trừng phạt, Ngài chỉ muốn giúp tội nhân ăn năn hối cải.

Từ ngàn xưa, Thiên Chúa phán qua miệng ngôn sứ Ê-dê-kiên: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối mà được sống”

Đối với Thiên Chúa, mỗi một người đều có giá trị rất cao nên cần phải được trân trọng và yêu thương.

Dù con người sống trong lầm lạc và tội lỗi, Thiên Chúa không bỏ rơi, không hủy diệt họ, nhưng tìm mọi cách đưa họ trở về đàng lành.

Tin Mừng hôm nay chứng tỏ cho chúng ta thấy điều đó:

Đang ở bên cạnh chúng ta có những con chiên đã từng đi lạc, những đồng bạc đã từng bị mất, và những đứa con đã từng đi hoang.

Những con người bị mất ấy là ai?

 • Là những đứa trẻ không tìm được hạnh phúc trong gia đình nên đi hoang.
 • Là những thiếu niên bị thói xấu xã hội lôi kéo.
 • Là những người nghiện ngập đến nỗi hư cả cuộc đời.
 • Là những vợ chồng bất thuận đến nỗi không còn là vợ chồng với nhau.
 • Là những anh em bất hòa không còn coi nhau là anh em nữa.
 • Là những tín hữu yếu đuối lỡ phạm tội nên mặc cảm và xa lánh gia đình xứ đạo.

Bản thân mỗi người chúng ta, khi chúng ta lầm lỗi, chúng ta cũng là những con chiên đã từng đi lạc, là những đồng bạc đã từng bị mất, và là những đứa con đã từng đi hoang.

Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người và nhất là của Chúa mà chúng ta đã được tìm lại. Vậy chúng ta phải có những tâm tình gì?

 • Tâm tình cảm mến, vì mình đã hư mất mà đã được tìm lại.
 • Tâm tình vui sướng, vì biết mình là đối tượng được thương yêu nhiều hơn.
 • Và đừng để mình bị lạc mất thêm một lần nào nữa.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót,  Người sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của kẻ có tội thật lòng ăn năn thống hối. Xin cho chúng con, những con người dễ lầm lỗi, biết tin  tưởng vào tình thương tha thứ của Ngài và quay về với Ngài.

Amen.

Billedresultat for tội lỗi

24. Almindelige søndag

Guds gavmildhed

Hvad angår lovovertrædere, har strafferetten i landet fastsat forskellige sanktioner: bøder, fængsel, eksil eller dødsstraf.

Men Gud ønsker ikke at straffe syndere, han vil bare hjælpe dem til at omvende sig.

Allerede i gamle dage sagde Gud gennem profeten Exekiels mund: ” Jeg ønsker ikke den uretfærdiges død, men tværtimod at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet.”

For Gud har hver person en meget høj værdi og er elsket.

Selv mennesker, der bor i det perverterede og syndige, har Gud ikke opgivet, men han vil ikke ødelægge dem, i stedet vil han finde måder at tage dem tilbage på.

Dagens evangelium viser os:

At iblandt os, er der mistede får, tabte drakmer, og et barn, der gik hjemmefra.

Hvem er de, der har mistet?

 • Børn, der ikke kan finde lykken i familien.
 • Unge, der dyrker sociale laster.
 • Folk, der er afhængige af alkohol og rusmidler.
 • Ægtepar, der ikke længere bor sammen.
 • Familier, der lever i ufred og hader hinanden.
 • Andre, der på grund af utilstrækkelighed laver fejl, så de bliver fremmede i familien og i sognet

Når vi laver fej, er hver enkelt af os, et mistet får, en tabt drakme, og barnet, der gik hjemmefra.

Takket være hjælp fra mange mennesker og især fra Gud, bliver vi ledt tilbage. Så hvad skal vi gøre?

 • Vise hengivenhed, fordi vi var mistede, men blev ledt tilbage.
 • Vise glæde, fordi vi ved, at Gud elsker os.
 • Ikke fare vild igen og ikke lave flere fejl.

Gud, Du er en barmhjertig Fader, som er parat til at tilgive fejl, når syndere angrer. Giv os, der bor i det perverterede og syndige, tro på din kærlighed, tilgivelse og tilbagevenden til dig.

Amen.