THẬP GIÁ MINH CHỨNG TÌNH YÊU

Tĩnh tâm mùa chay ở Tilst Skole Taarstumvaenget 8, 8381 Tilst

(Từ tối 12.4 đến trưa 14.4.2019, do Lm. Cao Gia An SJ hướng dẫn)