PHIÊN HỌP BAN CHẤP HÀNH CĐ 2017.

Phiên họp BCH/CĐ vào ngày 19/02 diễn ra sau tổ chức Đại Hội Xuân năm Đinh Dậu 2017. Được tổ chức tại tư gia anh chị Vũ đức Thành (Esbjerg) dưới sự hiện diện của cha linh hướng Nguyễn Kim Thăng và Ban Thường Vụ cùng với các ủy viên Ban Chấp Hành.

Nhằm duyệt lại những ưu khuyết điểm nơi chương trình Đại Hội Xuân và đưa ra chương trình sinh hoạt trong năm 2017 trong Đại Hội Thường Niên sắp tới. 

Nơi phiên họp Ban Chấp Hành chuẩn bị cho những công việc cụ thể nơi Đại Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tổ chức vào ngày 11,12,13 tháng 08 năm 2017. Dự trù trùng tu đài các Thánh Tử Đạo. Giải quyết vấn đề giá cả tăng, chi trả hằng năm tại Ømborg.

Chương trình Thường Huấn tháng 10.

Du lịch Việt Nam trong dịp hành hương Đức Mẹ La Vang.

Ca đoàn tổng hợp giao lưu. Là những tiêu đề được cha linh hướng và BCH/CĐ bàn đến sẽ đưa ra Đại Hội Thường Niên thông qua.

Vài hình ảnh nơi nhà anh chị Vũ Đức Thành và các con phục vụ phiên họp. Và Thánh lễ kết thúc.

Hình ảnh phiên họp. (Long Hương ghi/ chụp)