HÌNH ẢNH CỘNG ĐOÀN HJØRRING ĐÓN THÁNH TÍCH CỦA THÁNH NỮ TE RÊ SA VÀ THÂN SINH ĐẾN THĂM ĐAN MẠCH.