ĐỨC TIN  CÔNG GIÁO

 

Linh mục Matthêu NGUYỄN KHẮC HY.

https://www.youtube.com/watch?v=tno1j9R-_cw&t=1128s

 

https://www.youtube.com/watch?v=McEhyIo5bLw&t=4008s