Billedresultat for emmaus

Phúc Âm: Lc 24, 13-35

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Luk 24, 13-35

Samme dag, den første dag i ugen, var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. -Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. -Han spurgte dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?« -De standsede og så bedrøvede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: »Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?« -»Hvad da?« spurgte han. -De svarede: »Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket– hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke.«

Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.

De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld.« Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?« Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre forsamlet, som sagde: »Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon.« Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.

 

emmaus

EMMAUS

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG.

 

Khi chú ý những người đi bộ trên đướng, chúng ta có thể đọc được tâm trạng của họ. Có người đi một cách vội vàng, có người đi một cách nhàn hạ, có người đi một cách lo âu hay sợ hãi, có người đi một cách lén lút; những người khác đi mà không biết họ đang đi về dâu.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng kể lại vẻ đi của hai người từ Giêrusalem về làng Emmaus.

Dáng đi cùng với vẻ mặt của họ đã làm cho người thứ ba nhận thấy.

Hai người đi bộ chính là hai môn đệ của Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa là một sự chấm dứt đối với họ; hết giấc mộng làm quan, hết hy vọng về một Israel thịnh vượng.

Trở về làng cũ nói lên sự thất vọng.

Nhưng lúc đó, Chúa Giêsu hiện ra với họ.

Thay thế cho buồn phiền là niềm vui.

Những gì đã xảy ra cho hai môn đệ trên đường Emmaus ngày xưa, cũng đang xảy ra cho chúng ta trên con đường cuộc đời.

Trên đường đi Emmaus, Chúa quan tâm, thăm hỏi hai môn đệ; ngày nay, Chúa cũng biết những ưu tư của chúng ta và Chúa cũng thăm hỏi chúng ta như thế.

Trên đường đi Emmaus, Chúa lắng nghe hai môn đệ trình bày những suy nghĩ của họ; ngày nay, Chúa cũng đang chờ chúng ta trình bày những suy nghĩ của chúng ta.

Sau khi nghe các môn đệ, Chúa dùng Thánh Kinh để giải thích cho họ. Ngày nay, Chúa cũng nói với chúng ta qua Lời của Ngài trong Thánh Kinh.

Và qua việc bẻ bánh đã giúp các môn đệ nhận ra Chúa. Ngày nay, qua Bí tích Thánh Thể sẽ giúp chúng ta nhận ra Ngài.

Xin Chúa ban cho chúng ta niềm hạnh phúc như hai môn đệ. Xin cho lòng chúng con bừng lên ngọn lứa yêu mến

Sau hết, xin cho những người đang đi trên con đường Emmaus ngày nay nhưng chưa nhận ra Đức Kitô, nhận ra Ngài và tìm thấy một cuộc sống ý nghĩa.

 Amen.

  1. SØNDAG I PÅSKEN

Emmaus

 

Hvis vi er opmærksomme på de mennesker, der går på vejen, kan vi aflæse deres humør. Nogle mennesker går i en fart, nogen går mere afslappet, nogen går i angst eller frygt, nogle mennesker går på en lusket måde; andre uden at vide, hvor de skal hen.

Dagens evangelium fortæller om to mennesker, der går fra Jerusalem til Emmaus.

Deres gangart og deres ansigter er et varsel til den tredje part.

De to fodgængere var to af Jesus disciple. Hans død er for dem et ophør; slutning på alle drømme, alt håb om et velstående Israel.

De var på vej tilbage til den gamle landsby, de var skuffede.

Men så, viste Jesus sig for dem.

Sorg blev erstattet med glæde.

Hvad der skete med de to disciple på vej til Emmaus er fortid, men det sker også for os nu på livets vej.

På vej til Emmaus bekymrede Gud sig om dem, og spurgte de to disciple; I dag, kender Gud vores bekymringer og Han spørger også os.

På vej til Emmaus, lyttede Jesus til de to disciple, mens de præsenterede deres tanker; I dag ønsker Herren, at vi præsenterer vores tanker.

Efter at have lyttet til disciplene, brugte Jesus Bibelen til at forklare dem, hvad der skete. I dag, taler Gud også til os gennem Sit Ord i Bibelen.

Og da brødet blev brudt, hjalp det dem til at erkende Gud. I dag, hjælper eukaristien os til at genkende ham.

Må Gud give os lykke som de to disciple, få vore hjerter til at brænde i os.

Lad alle, der går på vej til Emmaus i dag, men ikke genkender Kristus, genkende Ham og finde et meningsfuldt liv.

Amen”.