Billedresultat for holy saints pictures

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ Trọng

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Evangelium 

Matt 5, 1-12a

 

På den tid, da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

»Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene.

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

 

Billedresultat for holy saints pictures

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C

 Các Thánh Nam Nữ

Chu kỳ Phụng Vụ nói lên thành quả của ơn cứu chuộc.

Mỗi vị thánh được tôn vinh hằng ngày là một bằng chứng về sự thành công của ơn cứu độ.

Tuy nhiên , Giáo Hội lập ra một ngày riêng để mừng tất cả các thánh dù có tên hay không có tên trong lịch phụng vụ.

Nhân ngày mừng kính các thánh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu vài ý nghĩa của ngày lễ.

Trước hết, khi mừng Các Thánh, Chúng ta tin rằng Nhà Chúa rộng vô hạn. Sách Khải Huyền viết: “Sau đó, tôi thấy : một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế”.

Các thánh đông đảo “không thể đếm được” trong nhà Cha. Cho nên, mừng lễ Các Thánh, chúng ta vui mừng và tin tưởng rằng thiên đàng không bao giờ thiếu chỗ, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và không bao giờ ngưng nghỉ việc ban ơn cho chúng ta.

Kế đến,  mừng lễ Các Thánh là tưởng nhớ, mừng vui và hiệp thông với ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè, những người thân quen của chúng ta đang sống với Chúa. Họ đã được gia nhập vào hàng ngũ các Thánh.

Sau hết, nói đến các Thánh là nói đến tất cả chúng ta, những người đang sống trên trái đất này. Làm một vị thánh có nghĩa là bắt chước những kẻ bình thường như chúng ta. Nếu những vị ấy có gì khác thường là ở chỗ họ không bao giờ ngưng việc cố gắng sống theo Tin Mừng mỗi ngày.

Ước gì Tám Mối Phúc Thật mà chúng ta vừa nghe sẽ là kim chỉ nam cho việc nên thánh của chúng ta.

“Xin Chúa giúp sức để chúng ta sống theo Tin Mừng mỗi ngày, và mỗi ngày sẽ nên giống Chúa hơn vì Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng.
Amen”.

32. Almindelige søndag C

Alle Helgen

Den liturgiske cyklus handler om Forløsning.

Hver helgen fejrer vi hver dag som et bevis på Forløsningens succes.

Men Kirken har oprettet en særskilt dag til at fejre Alle Helgen for alle de navngivne eller ikke navngivne helgener i den liturgiske kalender.

Når vi fejrer denne hellige dag, lærer vi sammen noget om betydningen af helligdage.

For det første: Ved fejringen af Alle Helgen, tror vi på, ​​at Guds hus er meget stort. Johannes ‘Åbenbaring siger: ” Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne.”

“Alle Helgen, som ingen kunne tælle” i Faderens hus, så når vi fejrer Alle Helgen, er vi glade og overbeviste om, at der i himlen aldrig er mangel på plads, Guds barmhjertighed tager aldrig en pause, men velsigner os altid og inviterer os til at bo med ham.

For det andet: Når vi fejrer Alle Helgen, er vi glade og i fællesskab med vores bedsteforældre, forældre, brødre, venner, bekendte, som lever med Gud. De slutter sig til rækken af de hellige.

Til sidst, når vi taler om Alle Helgen, taler vi om alle os, der lever på denne jord. At være en helgen betyder at imitere almindelige mennesker som os.

Alle mennesker kan blive en helgen, hvis de lever i overensstemmelse med evangeliet hver dag.

Jeg ønsker, at saligprisningerne, som vi lige har hørt, vil være ledestjernen for vores helliggørelse.

”Må Gud hjælpe hver af os med at leve i overensstemmelse med evangeliet hver dag, og hver dag vil vi være som Gud, fordi Gud er den Helligste.

Amen”.