LỜI CẦU XIN

  • 0
  • 19/10/2021

MAI THỊ HỒ

Mẹ ơi! Con lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã

Bóng chiều tà sắp sửa lịm trong mây

Ở thế gian bao nhiêu nỗi đoạ đày

Mang thân phận kiếp con người lưu lạc

Mẹ ơi! Hôm nay con kêu cầu đến cùng mẹ

Xin mẹ thương cứu rỗi linh hồn con

Được về nơi ánh sáng, chốn bình an

Mẹ nhân từ xin nhận lời cầu khẩn…!

About Kim Long