Lm. Giuse Chu Huy Châu

Ehlersvej 29, 2920 Charlottenlund

Đt.: 3990 5727 / 2016 2090
Email: chauhuy.chu38@gmail.com

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến

Havnegade 1, 5700 Svendborg
Đt.: 6221 0542/ 2244 1306
Email: linhmuctuyen@yahoo.dk

Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang

Bernstoffsvej 56

2900 Hellerup

Đt. 5132 8896
Email: nmqdk@yahoo.dk

Lm. Phêrô Nguyễn Kim Thăng

Bredgade 64

1260 København K
Đt. 53 83 71 71
Email: petkimthang296@yahoo.com

Lm. JB. Nguyễn Ngọc Thế Sj.
Ryesgade 26

8000 Århus C
Đt. 8730 7043
Email: ngocthe@jesuits.net

Lm. Dominique Trần Đức Thành

Bispensgade 67, 9800 Hjørring

Đt. 31 34 42 44
Email: tdt1952@gmail.com