Category Archives: Chủ Đề Trong Tháng

ĐẠO PHẬT

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu Vài hàng lịch sử  Đức Phật (tiếng Phạn: Buddha; Devanagari) – hay Đức Phật Thích Ca – tức ”Đấng Giác Ngộ” – tên là Siddhartha Gautama (tiếng Phạn: Siddhārtha Gautama; Devanagari) – là con vua Conddhodano, vị…

Read More