Category Archives: Chủ Đề Trong Tháng

LÃO GIÁO

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu Phải thành thật nhận rằng – tại Việt Nam – ảnh hưởng của Lão Giáo tương đối khá lớn – mặc dầu đại đa số quần chúng có lẽ không hiểu tường tận giáo lý của Lão…

Read More

KHỔNG GIÁO

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   Tôi không đồng ý với Linh mục Piero Gheddo – trong phần kết cuốn ”Catholici e Buddhisti nel Vietnam” (1968) đã cho rằng tại Việt Nam, ảnh hưởng của Phật Giáo lớn hơn của Khổng Giáo….

Read More