All posts by Kim Long

ko

KHỔNG GIÁO

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   Tôi không đồng ý với Linh mục Piero Gheddo – trong phần kết cuốn ”Catholici e Buddhisti nel Vietnam” (1968) đã cho rằng tại Việt Nam, ảnh hưởng của Phật Giáo lớn hơn của Khổng Giáo….

Read More