All posts by Kim Long

lao

LÃO GIÁO

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu Phải thành thật nhận rằng – tại Việt Nam – ảnh hưởng của Lão Giáo tương đối khá lớn – mặc dầu đại đa số quần chúng có lẽ không hiểu tường tận giáo lý của Lão…

Read More